Založ si blog

Za oslobodzujúci rozsudok v kauze „ Básnička“ zaplatila TV Markíza . . . . . .

Pondelok 4.2. 2013 odvysielala televízia Markíza posledné ospravedlnenie JUDr. Loduhovej .  

Na základe rozhodnutia ÚS SR bola prinútená uhradiť JUDr. Loduhovej nemajetkovú ujmu za poškodenie dobrého mena. Keďže odvysielaná reportáž súvisela s trestným konaním vedeným voči mojej osobe považujem za nevyhnutné ………informovať verejnosť o klamstvách, JUDr. Loduhovej na základe, ktorých získala od televízie Markíza neoprávnený majetkový prospech.

Televízia Markíza sa ospravedlnila za pravdivé tvrdenia, podložené listinami z trestného spisu!

MARKÍZA v spravodajskej relácii Televízne noviny dňa 12.5.2008 , v relácii Paľba dňa 12.5.2008, v relácii Paľba dňa 30.6.2008 a v relácii Paľba dňa 1.6.2009 odvysielala pravdivé informácie týkajúce sa osoby predsedkyne Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Heleny Loduhovej o tom, že:

1 – ona a jej manžel, inak právny zástupca Považská Bystrica, sa našli v dvoch vetách satirickej básničky, ktoré napísala a zverejnila vo svojom regionálnom týždenníku Aspekt novinárka Jana Teleki …

Pravdivosť informácie odvysielanej Markízou predovšetkým potvrdzuje písomnosť vydaná Mgr. Michalcom ako stanovisko k námietke zaujatosti, riadne žurnalizovaná v trestnom spise ČVS: OUV 146/PB – 2000.

Mgr. Michalec: A/ Dňa 15.5.2000 mi bola na základe uznesenia Krajskej prokuratúry v Trenčíne, prikázaná na konanie vec podozrivej Jany Koleničovej, vzniesť Jane Koleničovej obvinenie pre trestné činy podľa §§ 206 ods. 1, ods. 2 a 156 ods.3 Trestného zákona, pre činy podľa bodu 1 / ďalej v texte iba báseň / a podľa bodu 4 a, b, c, /ďalej v texte iba anonymný text/ uznesenia o vznesení obvinenia vydaného v zmysle § 160 ods. 1.

B/ Po preskúmaní pôvodného spisu dňa 16.5.2000 som dospel k záveru, že aj napriek tomu, že som mal vo veci začať konať na základe pokynu prokurátora pri čine uverejnenia básne …

2 – a že je až neuveriteľné, že títo sa nenašli v ostrých a kritických článkoch Jany Teleki, konkrétne popisovali ako sa obohacovali na úkor Mesta Považská Bystrica, ….

Teleki: Najkritickejšie texty publikované v Aspekte súviseli s privatizáciou Okresného stavebného podniku – po privatizácii Torus a.s., kde vlastníkom akcií bol Ing. Ľuboš Lackovič. Sprivatizovaný majetok v priebehu niekoľkých mesiacov bol prevedený do troch novozaložených spoločností : POVAK , Povastav , PSS. Po očiste spoločnosti Torus a.s od majetku, na základe návrhu spoločnosti POV – BYT s.r.o bol na spoločnosť Torus a.s vyhlásený konkurz.

JUDr. Loduha bol právnym zástupcom Mesta PB – čiže navrhovateľa /POV-BYT prezentovali do roku 2007 ako spoločnosť Mesta PB/ , právnym zástupcom úpadcu a zároveň správcom konkurznej podstaty. Povak , Povastav a PSS realizovali väčšinu zákaziek Mesta PB – v čase keď primátorom bol Ing. Ľuboš Lackovič. Moje texty hovorili o nevhodnom nakladaní s majetkom Mesta PB. Ani jeden text, ktorého som bola autorom nebol napadnutý v trestnom konaní , ani žalobou v občiansko – právnom konaní.

3 – a vec bola pridelená sudkyni, ktorá je priateľkou JUDr. Heleny Loduhovej a je jej dobrá známa a roky sa poznajú,
Teleki: Pravdivosť tvrdenia TV Markíza potvrdzuje vyjadrenie JUDr. Porubenovej k námietke zaujatosti žurnalizovanej v spise. Vec bola pridelená Okresnému súdu v Bánovciach nad Bebravou. Predseda súdu JUDr. Jozef Oslej od 5. 10. 2000 v trestnej veci 1T/93/01 vyslovoval svoju zaujatosť na jej prejednanie, čo zdôvodnil tým, že JUDr. Helenu Loduhovú viac rokov osobne pozná, osobne sa stretávajú, a preto by nemohol rozhodnúť bez predpojatosti predmetnú trestnú vec.

K zaujatosti v trestnej veci sa vyjadrovali sudkyne z uvedeného súdu, JUDr. Erika Zajacová a Tatiana Porubänová. Obe sudkyne vyjadrili, že s JUDr. Loduhovou sa osobne poznajú, absolvovali spoločne rôzne školenia, dokonca JUDr. Tatiana Porubänová absolvovala s JUDr. Loduhovou dlhšie trvajúci jazykový kurz, avšak ani jedna z nich sa necíti zaujatá. Pani JUDr. Porubänová snáď zabudla len na jednu vec, uviesť, že doposiaľ ako sudkyňa pojednávala iba občiansko-právne a nie trestné spory.

4 – pričom táto sudkyňa Janu Teleki skutočne odsúdila a potrestala za to, za čo už raz bola potrestaná v priestupkovom konaní v roku 1999 a teda mala pykať dvakrát to isté, …..

Teleki: Tvrdenie Markízy bolo pravdivé JUDr. Tatiana Porubänová vydala v januári 2003 -trestný rozkaz – rozsudok, v trestnej veci právoplatne skončenej 15.12. 1999. Rozsudok vydaný JUDr. Porubenovou nenadobudol právoplatnosť , nakoľko som podala odvolanie. Po jedenástich rokoch JUDr. Antala sudca Okresného súdu Trenčín zastavil jedenásťročné trestné konanie voči mojej osobe…s odôvodnením, že … Slovenský právny poriadok vylučuje dvojaké stíhanie a potrestanie v priestupkovom konaní, ak už bolo o tom istom skutku právoplatne rozhodnuté v priestupkovom konaní alebo trestnom konaní. JUDr. Antala sa odvolal na právoplatne ukončené konanie o žalovaných skutkoch z 15.12.1999

5 -….Loduhová ako predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici a sestra exprimátora Lackoviča ,opäť začala hon na Janu Teleki za už spomínanú básničku

V roku 2000 pocítila JUDr. Loduhová, silnú potrebu ma opäť trestne stíhať. Problém bol iba v tom, že konanie vedené voči mne z roku 1998 -99  bolo právoplatne skončené , vydávanie Aspektu zastavené … a túžba JUDr. Loduhovej postaviť ma pred súd nekonečná.

S dievčatami z Krajskej prokuratúry Trenčín predsa len našli spôsob ako vo veci  právoplatne skončenej,  bez rozhodnutia o zrušení obvinenia … ako aj bez rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku pokračovať v trestnom konaní …

JUDr. Viera Kováčiková – krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín,   vážnou úlohou viesť konanie vo veci právoplatne skončenej poverila svoju podriadenú – JUDr. Ingrid Slabú. 

Na základe vyfabulovanej predstavy  o sťažnosti podanej Ing .Lackovičom a JUDr. Loduhovou  – prokurátorka Krajskej prokuratúry vydala 14.2. 2000 pokyn na vznesenie obvinenia vo veci právoplatne skončenej 18.10.1999.


6 – … ďalej o tom, že kauza satirickej básničky odhalila oveľa viac, ako len partiu sudcov a prokurátorov, či policajtov, ktorí si vzájomne chránia spoločné kšefty a ktorí neváhajú porušiť ústavu, …
Teleki: V prvom rade je podstatné uviesť, že viesť jedenásť rokov trestné konanie vo veci právoplatne skončenej, nie je možné bez organizovanej trestnej činnosti polície a prokuratúry a súdov. V žalobe JUDr. Loduhovej prostredníctvom jej právneho zástupcu bolo zdôrazňované, čo všetko mohol a mal zistiť redaktor Ján Pasiar avšak jediným problémom televízie Markíza bolo, že Ján Pasiar zistil a odvysielal niekoľko zaujímavých dátumov majúcich zásadný vplyv na prebiehajúce trestné konanie. Ak som do odvysielania reportáže považovala za absurdnú, skutočnosť, že ma súdia za paragraf , ktorý bol zrušený v roku 2003 ,po odvysielaní som zistila, že oveľa väčšia blamáž slovenskej justície je súdne konanie v trestnej veci právoplatne skončenej v októbri v roku 1999.

Odvysielaním reportáže – prevalilo sa, že v jednej trestnej veci boli vedené dve trestné konania, pod dvomi rôznymi spisovými značkami – v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach.
Keďže v kauze rozhodovalo x sudcov a prokurátorov bolo jednoznačné, že sa nejedná o pochybenie , ale o zneužitie právomoci verejného činiteľa v organizovanej skupine – nezanedbateľná trestná sadzba – takže už to nebolo o talári ! „Nepresnosti“ v rozhodnutiach , v rôznych časových obdobiach jednoznačne hovorili o trestnej činnosti. Po odvysielaní reportáže GP SR vydala stanovisko, v ktorom mi oznámila, že uznesenie o zrušení obvinenia z prvého trestného konania nebolo cestou mimoriadneho opravného prostriedku zrušené. Na základe stanoviska GP SR bolo jedenásť ročné konanie zastavené… JUDr. Antala, ktorý trestné konanie zastavil vyhol sa všetkým skutočnostiam , súvisiacim s trestnou činnosťou sudcov a prokurátorov, ktorí jedenásť rokov konali. Odôvodnenie rozsudku paragrafmi, ktorými som jedenásť rokov argumentovala na pojednávaniach, vyvolávalo priam hrôzu. 

Dvadsaťsedem prokurátorov a sudcov všetkých stupňov prokuratúr a súdov rozhodovalo v rozpore so zákonom… TV Markíza napriek predloženým dôkazom nemala voči JUDr. Loduhovej šancu . Výraz právo na spravodlivý proces, právo účastníka konania, či hodnotenie dôkazov predložených do konania sudcom Trenčianskeho kraja im spravidla nič nehovorí, ale ak Ústavný súd SR , sa prikloní na stranu sudcu napriek vážnym dôkazom protistrany, minimálne dá signál ….že …. stav slovenskej justície je katastrofálny.

7 – Odvysielaním pravdivých informácii o osobe JUDr. Heleny Loduhovej nedošlo k neoprávnenému zásahu do jej práva na ochranu osobnosti . Odvysielané reportáže neboli o JUDr. Loduhovej, ale o organizovanej trestnej činnosti prokurátorov a sudcov predovšetkým Trenčianskeho Kraja a o trestnej činnosti prokurátorov GP. JUDr. Loduhová   krivou svedeckou výpoveďou privodila mi niekoľko trestných konaní pre jeden skutok, ale Markíze nepravdivými  informáciami  uvedenými  v žalobe na ochranu osobnosti, podvodom spôsobila vážnu majetkovú ujmu.

Jana Teleki, v Nitre 13.2. 2013 /aby bolo jednoznačné, kto a kde trestný skutok napísaním blogu spáchal /

Nabudúce : Klamstvá JUDr … na pokračovanie ….

Policajné zadržanie Teleki – JUDr. Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe

17.09.2013

Moment na ktorý sa nezabúda … Keď ma predviedla pred vyšetrovateľa eskorta, ktorá zabezpečovala prevoz z PZ Nitra do Bratislavy, vyšetrovateľ JUDr. Ján Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe kriminálky. Z jeho kancelárie vybehlo neskutočne krásne ,snáď štvorročné , päťročné dievčavko .. otočilo sa za Kovarčíkom a zakričalo : rýchlo zavri tú tetu a poď [...]

Perly ducha JUDr. Kovarčíka, alebo prečo som musela podstúpiť psychiatrické vyšetrenie znalcom z odboru psychiatrie. . .

17.09.2013

Znalecký posudok súdnej znalkyne má predsa podporiť výsledky dokazovania JUDr. Kovarčíka, že v podstate som si vyfabulovala predstavu, že na mojej osobe došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem, a že som bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok. Že v právnom štáte nie je možné spochybniť jedenásťročné trestné stíhanie? V právnom [...]

Markíza žalovaná, Pasiar podozrivý, Teleki obvinená, . . . . opäť za básničku . . .

15.07.2013

…. Markíza a básnička …. .. V roku 2008 TV Markíza pripravila tri reportáže s názvom „ básnička „, v ktorých poukázali na problém dvoch trestných konaní vedených v jednej trestnej veci a súdne konanie pre paragraf vypustený z trestného zákona v roku 2003 . Po odvysielaní reportáži JUDr. Loduhová podala žalobu na ochranu osobnosti [...]

Sliač / Letisko / Black Hawk /

V dobudovaní letiska Sliač bude Slovensko pokračovať vo vlastnej réžii

25.06.2024 11:08

Štátny tajomník rezortu obrany Martin Vojtašovič sa na tom dohodol na rokovaní so zástupcami NATO v Luxemburgu.

Tomáša Taraba

Taraba: Envirorezort nebude rušiť národné parky, kritika progresívcov je nekompetentná

25.06.2024 10:39

Minister životného prostredia však zdôraznil, že odmieta pokračovať v zonácii niektorých národných parkov, konkrétne v oblasti Polonín.

mokrade, revitalizácia

Ochranári „ratovali“ územie so vzácnou mäsožravou rastlinou. Ďalšia devastácia by tam už nastať nemala

25.06.2024 10:30

Zmena klímy či plánovaná ťažba bentonitu v Bartošovej Lehôtke spôsobili, že tam došlo k narušeniu mokraďových biotopov. Našťastie sa toto územie podarilo zachrániť a s ním aj unikátnu rastlinu.

Invalidný vozík / Hendicap /

PS predkladá dva návrhy zákonov na uľahčenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením

25.06.2024 10:15

Štát podľa predkladateľov dostatočne nemyslí na potreby ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a nemyslí ani na všetkých ľudí, ktorí sa o nich starajú.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 137780x
Priemerná čítanosť článkov: 5741x

Autor blogu

Kategórie