Založ si blog

Za oslobodzujúci rozsudok v kauze „ Básnička“ zaplatila TV Markíza . . . . . .

Pondelok 4.2. 2013 odvysielala televízia Markíza posledné ospravedlnenie JUDr. Loduhovej .  

Na základe rozhodnutia ÚS SR bola prinútená uhradiť JUDr. Loduhovej nemajetkovú ujmu za poškodenie dobrého mena. Keďže odvysielaná reportáž súvisela s trestným konaním vedeným voči mojej osobe považujem za nevyhnutné ………informovať verejnosť o klamstvách, JUDr. Loduhovej na základe, ktorých získala od televízie Markíza neoprávnený majetkový prospech.

Televízia Markíza sa ospravedlnila za pravdivé tvrdenia, podložené listinami z trestného spisu!

MARKÍZA v spravodajskej relácii Televízne noviny dňa 12.5.2008 , v relácii Paľba dňa 12.5.2008, v relácii Paľba dňa 30.6.2008 a v relácii Paľba dňa 1.6.2009 odvysielala pravdivé informácie týkajúce sa osoby predsedkyne Okresného súdu v Považskej Bystrici JUDr. Heleny Loduhovej o tom, že:

1 – ona a jej manžel, inak právny zástupca Považská Bystrica, sa našli v dvoch vetách satirickej básničky, ktoré napísala a zverejnila vo svojom regionálnom týždenníku Aspekt novinárka Jana Teleki …

Pravdivosť informácie odvysielanej Markízou predovšetkým potvrdzuje písomnosť vydaná Mgr. Michalcom ako stanovisko k námietke zaujatosti, riadne žurnalizovaná v trestnom spise ČVS: OUV 146/PB – 2000.

Mgr. Michalec: A/ Dňa 15.5.2000 mi bola na základe uznesenia Krajskej prokuratúry v Trenčíne, prikázaná na konanie vec podozrivej Jany Koleničovej, vzniesť Jane Koleničovej obvinenie pre trestné činy podľa §§ 206 ods. 1, ods. 2 a 156 ods.3 Trestného zákona, pre činy podľa bodu 1 / ďalej v texte iba báseň / a podľa bodu 4 a, b, c, /ďalej v texte iba anonymný text/ uznesenia o vznesení obvinenia vydaného v zmysle § 160 ods. 1.

B/ Po preskúmaní pôvodného spisu dňa 16.5.2000 som dospel k záveru, že aj napriek tomu, že som mal vo veci začať konať na základe pokynu prokurátora pri čine uverejnenia básne …

2 – a že je až neuveriteľné, že títo sa nenašli v ostrých a kritických článkoch Jany Teleki, konkrétne popisovali ako sa obohacovali na úkor Mesta Považská Bystrica, ….

Teleki: Najkritickejšie texty publikované v Aspekte súviseli s privatizáciou Okresného stavebného podniku – po privatizácii Torus a.s., kde vlastníkom akcií bol Ing. Ľuboš Lackovič. Sprivatizovaný majetok v priebehu niekoľkých mesiacov bol prevedený do troch novozaložených spoločností : POVAK , Povastav , PSS. Po očiste spoločnosti Torus a.s od majetku, na základe návrhu spoločnosti POV – BYT s.r.o bol na spoločnosť Torus a.s vyhlásený konkurz.

JUDr. Loduha bol právnym zástupcom Mesta PB – čiže navrhovateľa /POV-BYT prezentovali do roku 2007 ako spoločnosť Mesta PB/ , právnym zástupcom úpadcu a zároveň správcom konkurznej podstaty. Povak , Povastav a PSS realizovali väčšinu zákaziek Mesta PB – v čase keď primátorom bol Ing. Ľuboš Lackovič. Moje texty hovorili o nevhodnom nakladaní s majetkom Mesta PB. Ani jeden text, ktorého som bola autorom nebol napadnutý v trestnom konaní , ani žalobou v občiansko – právnom konaní.

3 – a vec bola pridelená sudkyni, ktorá je priateľkou JUDr. Heleny Loduhovej a je jej dobrá známa a roky sa poznajú,
Teleki: Pravdivosť tvrdenia TV Markíza potvrdzuje vyjadrenie JUDr. Porubenovej k námietke zaujatosti žurnalizovanej v spise. Vec bola pridelená Okresnému súdu v Bánovciach nad Bebravou. Predseda súdu JUDr. Jozef Oslej od 5. 10. 2000 v trestnej veci 1T/93/01 vyslovoval svoju zaujatosť na jej prejednanie, čo zdôvodnil tým, že JUDr. Helenu Loduhovú viac rokov osobne pozná, osobne sa stretávajú, a preto by nemohol rozhodnúť bez predpojatosti predmetnú trestnú vec.

K zaujatosti v trestnej veci sa vyjadrovali sudkyne z uvedeného súdu, JUDr. Erika Zajacová a Tatiana Porubänová. Obe sudkyne vyjadrili, že s JUDr. Loduhovou sa osobne poznajú, absolvovali spoločne rôzne školenia, dokonca JUDr. Tatiana Porubänová absolvovala s JUDr. Loduhovou dlhšie trvajúci jazykový kurz, avšak ani jedna z nich sa necíti zaujatá. Pani JUDr. Porubänová snáď zabudla len na jednu vec, uviesť, že doposiaľ ako sudkyňa pojednávala iba občiansko-právne a nie trestné spory.

4 – pričom táto sudkyňa Janu Teleki skutočne odsúdila a potrestala za to, za čo už raz bola potrestaná v priestupkovom konaní v roku 1999 a teda mala pykať dvakrát to isté, …..

Teleki: Tvrdenie Markízy bolo pravdivé JUDr. Tatiana Porubänová vydala v januári 2003 -trestný rozkaz – rozsudok, v trestnej veci právoplatne skončenej 15.12. 1999. Rozsudok vydaný JUDr. Porubenovou nenadobudol právoplatnosť , nakoľko som podala odvolanie. Po jedenástich rokoch JUDr. Antala sudca Okresného súdu Trenčín zastavil jedenásťročné trestné konanie voči mojej osobe…s odôvodnením, že … Slovenský právny poriadok vylučuje dvojaké stíhanie a potrestanie v priestupkovom konaní, ak už bolo o tom istom skutku právoplatne rozhodnuté v priestupkovom konaní alebo trestnom konaní. JUDr. Antala sa odvolal na právoplatne ukončené konanie o žalovaných skutkoch z 15.12.1999

5 -….Loduhová ako predsedníčka Okresného súdu v Považskej Bystrici a sestra exprimátora Lackoviča ,opäť začala hon na Janu Teleki za už spomínanú básničku

V roku 2000 pocítila JUDr. Loduhová, silnú potrebu ma opäť trestne stíhať. Problém bol iba v tom, že konanie vedené voči mne z roku 1998 -99  bolo právoplatne skončené , vydávanie Aspektu zastavené … a túžba JUDr. Loduhovej postaviť ma pred súd nekonečná.

S dievčatami z Krajskej prokuratúry Trenčín predsa len našli spôsob ako vo veci  právoplatne skončenej,  bez rozhodnutia o zrušení obvinenia … ako aj bez rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku pokračovať v trestnom konaní …

JUDr. Viera Kováčiková – krajská prokurátorka Krajskej prokuratúry Trenčín,   vážnou úlohou viesť konanie vo veci právoplatne skončenej poverila svoju podriadenú – JUDr. Ingrid Slabú. 

Na základe vyfabulovanej predstavy  o sťažnosti podanej Ing .Lackovičom a JUDr. Loduhovou  – prokurátorka Krajskej prokuratúry vydala 14.2. 2000 pokyn na vznesenie obvinenia vo veci právoplatne skončenej 18.10.1999.


6 – … ďalej o tom, že kauza satirickej básničky odhalila oveľa viac, ako len partiu sudcov a prokurátorov, či policajtov, ktorí si vzájomne chránia spoločné kšefty a ktorí neváhajú porušiť ústavu, …
Teleki: V prvom rade je podstatné uviesť, že viesť jedenásť rokov trestné konanie vo veci právoplatne skončenej, nie je možné bez organizovanej trestnej činnosti polície a prokuratúry a súdov. V žalobe JUDr. Loduhovej prostredníctvom jej právneho zástupcu bolo zdôrazňované, čo všetko mohol a mal zistiť redaktor Ján Pasiar avšak jediným problémom televízie Markíza bolo, že Ján Pasiar zistil a odvysielal niekoľko zaujímavých dátumov majúcich zásadný vplyv na prebiehajúce trestné konanie. Ak som do odvysielania reportáže považovala za absurdnú, skutočnosť, že ma súdia za paragraf , ktorý bol zrušený v roku 2003 ,po odvysielaní som zistila, že oveľa väčšia blamáž slovenskej justície je súdne konanie v trestnej veci právoplatne skončenej v októbri v roku 1999.

Odvysielaním reportáže – prevalilo sa, že v jednej trestnej veci boli vedené dve trestné konania, pod dvomi rôznymi spisovými značkami – v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach.
Keďže v kauze rozhodovalo x sudcov a prokurátorov bolo jednoznačné, že sa nejedná o pochybenie , ale o zneužitie právomoci verejného činiteľa v organizovanej skupine – nezanedbateľná trestná sadzba – takže už to nebolo o talári ! „Nepresnosti“ v rozhodnutiach , v rôznych časových obdobiach jednoznačne hovorili o trestnej činnosti. Po odvysielaní reportáže GP SR vydala stanovisko, v ktorom mi oznámila, že uznesenie o zrušení obvinenia z prvého trestného konania nebolo cestou mimoriadneho opravného prostriedku zrušené. Na základe stanoviska GP SR bolo jedenásť ročné konanie zastavené… JUDr. Antala, ktorý trestné konanie zastavil vyhol sa všetkým skutočnostiam , súvisiacim s trestnou činnosťou sudcov a prokurátorov, ktorí jedenásť rokov konali. Odôvodnenie rozsudku paragrafmi, ktorými som jedenásť rokov argumentovala na pojednávaniach, vyvolávalo priam hrôzu. 

Dvadsaťsedem prokurátorov a sudcov všetkých stupňov prokuratúr a súdov rozhodovalo v rozpore so zákonom… TV Markíza napriek predloženým dôkazom nemala voči JUDr. Loduhovej šancu . Výraz právo na spravodlivý proces, právo účastníka konania, či hodnotenie dôkazov predložených do konania sudcom Trenčianskeho kraja im spravidla nič nehovorí, ale ak Ústavný súd SR , sa prikloní na stranu sudcu napriek vážnym dôkazom protistrany, minimálne dá signál ….že …. stav slovenskej justície je katastrofálny.

7 – Odvysielaním pravdivých informácii o osobe JUDr. Heleny Loduhovej nedošlo k neoprávnenému zásahu do jej práva na ochranu osobnosti . Odvysielané reportáže neboli o JUDr. Loduhovej, ale o organizovanej trestnej činnosti prokurátorov a sudcov predovšetkým Trenčianskeho Kraja a o trestnej činnosti prokurátorov GP. JUDr. Loduhová   krivou svedeckou výpoveďou privodila mi niekoľko trestných konaní pre jeden skutok, ale Markíze nepravdivými  informáciami  uvedenými  v žalobe na ochranu osobnosti, podvodom spôsobila vážnu majetkovú ujmu.

Jana Teleki, v Nitre 13.2. 2013 /aby bolo jednoznačné, kto a kde trestný skutok napísaním blogu spáchal /

Nabudúce : Klamstvá JUDr … na pokračovanie ….

Policajné zadržanie Teleki – JUDr. Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe

17.09.2013

Moment na ktorý sa nezabúda … Keď ma predviedla pred vyšetrovateľa eskorta, ktorá zabezpečovala prevoz z PZ Nitra do Bratislavy, vyšetrovateľ JUDr. Ján Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe kriminálky. Z jeho kancelárie vybehlo neskutočne krásne ,snáď štvorročné , päťročné dievčavko .. otočilo sa za Kovarčíkom a zakričalo : rýchlo zavri tú tetu a poď [...]

Perly ducha JUDr. Kovarčíka, alebo prečo som musela podstúpiť psychiatrické vyšetrenie znalcom z odboru psychiatrie. . .

17.09.2013

Znalecký posudok súdnej znalkyne má predsa podporiť výsledky dokazovania JUDr. Kovarčíka, že v podstate som si vyfabulovala predstavu, že na mojej osobe došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem, a že som bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok. Že v právnom štáte nie je možné spochybniť jedenásťročné trestné stíhanie? V právnom [...]

Markíza žalovaná, Pasiar podozrivý, Teleki obvinená, . . . . opäť za básničku . . .

15.07.2013

…. Markíza a básnička …. .. V roku 2008 TV Markíza pripravila tri reportáže s názvom „ básnička „, v ktorých poukázali na problém dvoch trestných konaní vedených v jednej trestnej veci a súdne konanie pre paragraf vypustený z trestného zákona v roku 2003 . Po odvysielaní reportáži JUDr. Loduhová podala žalobu na ochranu osobnosti [...]

Trump, pence

Súd nariadil Penceovi vypovedať v kauze Trumpovej snahy zvrátiť voľby

28.03.2023 23:20

Bývalý americký viceprezident Mike Pence však nebude musieť odpovedať na otázky ohľadom svojich krokov v súvislosti s útokom na Kapitol.

zelenskyj ukrajina vojak

Zelenskyj pokračuje v návšteve oblastí postihnutých vojnou. Vyznamenal ďalších vojakov

28.03.2023 21:12

Zelenskyj sa stretol s predstaviteľmi a obyvateľmi dvoch miest v Sumskej oblasti a s pohraničnou strážou v utajenej lokalite.

Katalin Novák

Maďarská prezidentka podpísala ratifikáciu vstupu Fínska do NATO

28.03.2023 20:46

Katalin Nováková súčasne vyjadrila nádej, že poslanci maďarského parlamentu čoskoro ratifikujú aj vstup Švédska do aliancie.

Francúzsko Paríž zamestnanci reformy dôchodky protest

Francúzsko zasiahla desiata vlna protestov. Nasadili rekordný počet policajtov

28.03.2023 20:16, aktualizované: 22:36

Počas ďalších masových protestov proti reforme dôchodkového systému vypukli v utorok v Paríži násilné strety medzi demonštrantmi a políciou.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 129664x
Priemerná čítanosť článkov: 5403x

Autor blogu

Kategórie