Založ si blog

Ďakujem, pán Trnka…dokonalá procesná chyba

       Pred pár dňami,  mi bol doručený list z generálnej prokuratúry…. Pani prokurátorka JUDr. Š. mi prezradila tajomstvo, teda spôsob ako sa Vašim podriadeným   podarilo 11 rokov viesť nezákonne konanie v právoplatne ukončenej veci. Jednoducho geniálne, súdia ma na základe sťažnosti proti uzneseniu vyšetrovateľa, ktorá nebola podaná, a o ktorej nebolo rozhodnuté!

      Poškodená JUDr. proti uzneseniu vyšetrovateľa, ktoré nadobudlo právoplatnosť 18.10.1999, dňa 14.12.1999 čiže, v lehote na podanie mimoriadneho prostriedku podala  sťažnosť proti postupu  podľa §167 / chápete podľa §, ktorý upravuje podávanie sťažností v priebehu trestného konania, nie po jeho právoplatnom skončení/. Predpokladám, že Vám nemusím vysvetľovať, že po ukončení trestného konania, po nadobudnutí právoplatnosti je prípustná sťažnosť proti uzneseniu podľa paragrafu 266 !

Chápem pán Trnka hodnota poloboha Doricu,Takáča,Turana,Vida, Kováčikovej … a ďalších takmer dvadsiatich darebákov v talároch je predsa iná hodnota radového občana.

      Jedenásť rokov som hľadala spôsob, akým preukážem, že ste minimálne od roku 2008 zakrýval závažnú, organizovanú trestnú činnosť svojich podriadených. A ani po telefonickom rozhovore s Vami, som neverila, že generálna prokuratúra, vyhovie mojej žiadosti a tú radostnú novinu, že nebol dôvod mi poslať rozhodnutie, o sťažnosti …., čiže uznesenie z prvého trestného konania nebolo do dnešného dňa zrušené, mi doručí.

       Hovorí sa, že krátko pred smrťou umierajúcemu prebehne celý život ako na filmovom páse …. pri pohľade na odpoveď z generálnej prokuratúry mi prebehlo jedenásť rokov života, premrhaných trestným konaním, ktoré nemá oporu v zákone ….  

       Niekoľko rokov som Vás žiadala o osobné stretnutie, niekoľko rokov som Vás žiadala preveriť konanie svojich  podriadených … jedenásť rokov som žiadala doručiť uznesenie, ktorým bolo zrušené uznesenie o zrušení obvinenia v trestnej veci ČVS: OUV 345/PB – 98  právoplatne skončenej 18.10.1999 neúspešne, … Po sekretárke ste mi odkázal, že čo ste chcel  k trestnej veci povedať, povedal  ste cez  Markízu …

 JUDr. Dobroslav Trnka :  Za takú vec stíhať v dnešnej dobe ľudí sa mi zdá minimálne neštandardné. Ja vykonám všetky kroky, aby nielen v budúcnosti bolo takýmto stíhaniam zabránené, ale v každom prípade  budem hľadať cestu, ako ešte tento prípad, ktorý je stále na súde otvorený, doriešiť tým spôsobom ako bolo rozhodnuté zrejme správne na samom počiatku, že sa jedná o priestupkovú záležitosť  a vzhľadom na to, že už je tento priestupok dávno premlčaný, aby bola …… oslobodená spod obžaloby. / odvysielané Markíza 12.6.2008/

  … ja Vám odpoviem cez bog…..

 JUDr. Dobroslav Trnka: Za takú vec stíhať v dnešnej dobe ľudí sa mi zdá minimálne neštandardné.

Obvinená : Konaniu sudcov a prokurátorov,  ktoré sa Vám zdalo neštandardné sa v slušnej spoločnosti  hovorí zneužitie právomocí verejného činiteľa, na okraj jedná sa o trestný čin…

Pán Trnka, satira ako literárny útvar nenaplňuje znaky trestného činu ohovárania  ide o realizáciu práva slobodne vyjadriť satirickým spôsobom  názor, ktorý v takejto podobe nie je spôsobilý značnou mierou ohroziť vážnosť u spoluobčanov iného, inak by všetky humoristické relácie parodujúce popredných činiteľov štátu boli trestným činom. Prejav uverejnený spôsobom v periodiku ako je to uvedené vo výrokovej časti napadnutého uznesenia, nevykazuje  znaky trestného činu v zmysle § 3 ods. 1 Tr. zák.. Trestný čin musí spĺňať nielen formálne znaky (znaky uvedené v zákone), ale aj materiálne znaky (nebezpečnosť činu pre spoločnosť). Pán Trnka ten nepodarený paškvil, zverejnený na dvadsiatej  strane regionálneho týždeníka musel byť, veľmi nebezpečný pre spoločnosť, keď panstvo  z generálnej prokuratúry, potrebovalo pre jeden trestný skutok viesť niekoľko trestných konaní! 

JUDr. Trnka: Ja vykonám všetky kroky, aby nielen v budúcnosti bolo takýmto stíhaniam zabránené.

Obvinená: Pán prokurátor, keď ste  zistil, že vo veci ČVS: OUV345/PB-98  právoplatne skončenej 18.10.1999, je pre ten istý skutok vedené trestné konanie pod novou spisovou značkou ČVS: OUV:146/PB-2000, prečo ste pokynom konanie nezastavil  a nevyvodil trestnú zodpovednosť voči sudcom a prokurátorom, ktorí vo veci právoplatne skončenej viac ako deväť rokov nezákonne konali? Predsa ste vedel, že k  opätovnému konaniu v právoplatne ukončenej veci, v ktorej ani na základe mimoriadneho opravného prostriedku nebolo uznesenie vyšetrovateľa zrušené, bráni platná legislatíva, ako aj Európsky dohovor pre ľudské práva.

Pán Trnka, keď ste sa vyjadroval k uvedenej trestnej veci veľmi dobre vedel, že uznesenie o zrušení obvinenia nebolo v zákonom danej trojdňovej  lehote napadnuté sťažnosťou, vedel ste, že  dozorový prokurátor  uznesenie nezrušil, a vedel ste, že  o mimoriadnom opravnom prostriedku Váš predchodca nerozhodoval. Predpokladám, že Vám nemusím vysvetľovať, že o sťažnosti poškodenej proti uzneseniu vyšetrovateľa podanej  poškodenou 14.12.2000 proti uzneseniu vyšetrovateľa, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 18. 10. 1999, mohol rozhodnúť v zmysle paragrafu 266  iba generálny prokurátor alebo minister spravodlivosti …

Prečo ste zakrýval pán Trnka excelentné svinstvá svojich podriadených v tejto kauze? Mohol ste posúdiť ich trestnú činnosť ako  procesnú chybu, a zastaviť  ten  absurdný  štátny teror.  

 JUDr. Trnka : ale v každom prípade  budem hľadať cestu, ako ešte tento prípad, ktorý je stále na súde otvorený, doriešiť tým spôsobom ako bolo rozhodnuté zrejme správne na samom počiatku, že sa jedná o priestupkovú záležitosť …

Obvinená: Pán Trnka nemusel ste  hľadať cestu,  ani podnikať žiadne neštandardné kroky, iba  si  splniť  povinnosť, vyplývajúcu z pozície Generálneho prokurátora SR – zabezpečiť  dodržiavanie zákona a zákonný stav v konaní.

JUDr. Trnka  ste si vedomý, že s trestným  konaním, ukončeným zrušením  obvinenia a postúpením veci na priestupkové konanie  – / ak  sa stane právoplatným/,  treba spájať účinky, ktoré trestný poriadok pripisuje právoplatnému uzneseniu o zastavení trestného stíhania, pričom vzniká prekážka res iudikata. /vec rozhodnutá § 171. Odst.1,2  trestného poriadku /

Problém tejto kauzy nespočíva v tom, akým spôsobom rozhodol vyšetrovateľ v konaní v roku 1999, ale skutočnosť, že je nezákonne vedené konanie v právoplatne ukončenej veci, pre trestný čin, ktorý bol v roku 2003 zrušený, nakoľko bol v rozpore s ľudskými právami.

Táto kauza je dokonalou ukážkou porušovania základných a ľudských práv občana. – Princíp non bis in idem obsahujúci právo nebyť súdený a trestaný dvakrát za ten istý trestný čin je zakotvený v článku 4 Dodatkového protokolu č.7 k Európskemu dohovoru. Slovenská republika – členský štát EÚ je viazaná dodržiavať Európsky dohovor pre ľudské práva  – z tohto pohľadu je zarážajúce, že justícia SR porušuje základné právne normy  EU.

JUDr. Trnka: …..  a vzhľadom na to, že už je tento priestupok dávno premlčaný, aby bola pani ……  oslobodená spod obžaloby.

Obvinená: Pán Trnka vyšetrovateľ viedol trestnú vec a dozorový prokurátor dozoroval trestnú vec – trestná vec bola právoplatne ukončená – v roku 1999 – právoplatnosť uznesenie nadobudlo 18.10 1999 a vykonateľnosť na uznesenie bola vyznačená 18.11.1999 –  k jednej trestnej veci nemôžu byť vydané dve právoplatné uznesenia.

2 – Konanie vedené na OS Trenčín nemá oporu v zákone /uznesenie o zrušení obvinenia v trestnej veci  ČVS OÚV 345/PB – 97 do dnešného dňa nebolo zrušené/, čiže konanie v tej istej veci pod zmenenou spisovou značkou ČVS OÚV 146/PB –  2000 je vedené v rozpore so zákonom a Vašou povinnosťou, pán  Generálny prokurátor Slovenskej republiky, bolo konanie  zastaviť.

 V poslednom rozhovore na poste GP ste tvrdil, že žiadnu kauzu ste nezamietol pod koberec … ani túto, zametali Vaši podriadení  .. 

       Pán Trnka nikdy ma nezaujímali Vaše majetkové pomery, príjem, dokonca ani ktorou cestou chodíte do práce, ale prečo  keď ste zistil závažné porušovanie základných ľudských práv ste v súlade so zákonom nezasiahol, nad tým rozmýšľam 18 hodín denne.

       Od roku 2003 sudcovia každé pojednávanie otvárali zdôvodnením: na základe sťažnosti poškodenej proti uzneseniu … z  listu GP SR vyplýva, že ma súdia na základe sťažnosti proti uzneseniu, ktorá nebola podaná, a o ktorej nebolo rozhodnuté !

Policajné zadržanie Teleki – JUDr. Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe

17.09.2013

Moment na ktorý sa nezabúda … Keď ma predviedla pred vyšetrovateľa eskorta, ktorá zabezpečovala prevoz z PZ Nitra do Bratislavy, vyšetrovateľ JUDr. Ján Kovarčík ma priviazal putom o radiátor na chodbe kriminálky. Z jeho kancelárie vybehlo neskutočne krásne ,snáď štvorročné , päťročné dievčavko .. otočilo sa za Kovarčíkom a zakričalo : rýchlo zavri tú tetu a poď [...]

Perly ducha JUDr. Kovarčíka, alebo prečo som musela podstúpiť psychiatrické vyšetrenie znalcom z odboru psychiatrie. . .

17.09.2013

Znalecký posudok súdnej znalkyne má predsa podporiť výsledky dokazovania JUDr. Kovarčíka, že v podstate som si vyfabulovala predstavu, že na mojej osobe došlo k porušeniu procesnoprávnej zásady ne bis im idem, a že som bola dvakrát postihnutá za ten istý skutok. Že v právnom štáte nie je možné spochybniť jedenásťročné trestné stíhanie? V právnom [...]

Markíza žalovaná, Pasiar podozrivý, Teleki obvinená, . . . . opäť za básničku . . .

15.07.2013

…. Markíza a básnička …. .. V roku 2008 TV Markíza pripravila tri reportáže s názvom „ básnička „, v ktorých poukázali na problém dvoch trestných konaní vedených v jednej trestnej veci a súdne konanie pre paragraf vypustený z trestného zákona v roku 2003 . Po odvysielaní reportáži JUDr. Loduhová podala žalobu na ochranu osobnosti [...]

polícia praha policie

V parku v Prahe našli tri mŕtve osoby

26.11.2022 19:50, aktualizované: 20:55

Tri mŕtve osoby našli v sobotu okoloidúci pri cyklochodníku v parku na ulici K Sedlišti v pražskej štvrti Čakovice.

rusko, vojna, ukrajina, summit

Na výročie stalinského hladomoru Ukrajina spustila program na vývoz obilia do chudobných krajín Afriky a Ázie

26.11.2022 17:26, aktualizované: 20:25

Medzinárodný program má zabezpečiť dodávky ukrajinského obilia do najchudobnejších krajín.

Zuzana Čaputová, spojené voľby

Prezidentka Čaputová sa zapojila do prípravy balíčkov v sociálnej výdajni v Bratislave

26.11.2022 16:52

Hlava štátu tiež darovala potraviny a hygienické potreby.

Bielorusko, minister zahraničných vecí, Vladimir Makei, Uladzimir Makej

Bieloruský minister zahraničných vecí Makej náhle zomrel

26.11.2022 16:47

V pondelok sa mal stretnúť so svojím ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127706x
Priemerná čítanosť článkov: 5321x

Autor blogu

Kategórie